กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ วัดคลองบุหรี่ใต้ ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

1.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้เยาวชน โดยการฝึกบำเพ็ญทางจิตภาวนา

2. ปลูกฝังจริยธรรมให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา

3. ให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยการฝึกการใช้ชีวิตอย่างผู้ถือเพศพรหมจรรย์ ด้วยการรักษาศีล 8.

4. ได้พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม สำหรับการพัฒนาตนและสังคม

ภาพถ่าย : คุณครู นุจรีย์ ภาคสิม , คุณครูภัณฑิรา ชนะมาร

เนื้อหาข่าว : คุณครูฐิติกาญจน์ วงษ์กระสันต์

อำนวยการผลิต : นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

“ขอดูภาพภ่ายทั้งหมด”

สอบถามได้นะคะ