นำเสนอผลงาน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

วันที่ 26-28 กันยายน 2565 นางจิราวัฒน์   คุณเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบุกะสังพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านบุกะสัง  จำนวน 4 รายได้แก่ นายมงคลชัย  ช่างต่อ  นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ นางสาวสุภาพร  ศรีวิลัย  และนางรัตติยา  ทองอุไร   นักเรียนโรงเรียนบ้านบุกะสังจำนวน 5 ราย ได้แก่ เด็กชายสมัคร ทิตะโตร  เด็กหญิงฝนทิพย์   สังข์เทียม เด็กหญิงนภัสสร  สกุลเพียร และเด็กหญิงธัญสิริ  เจนดง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้นำเสนอผลงาน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)” ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

สอบถามได้นะคะ