ฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเทา งานอนามัยโรงเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อป้องกันโรคติดต่อและส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี โดยการกระตุ้นฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (เฉพาะเพศหญิง) และฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน  คอตีบ บาดทะยัก (DT) ในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย หวายครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ชมภาพถ่ายทั้งหมด++++

สอบถามได้นะคะ