ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกโรงเรียน

ขอขอบพระคุณ นายกชาญ สมสุขสันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก
คุณจีราภรณ์ สมสุขสันต์ ประธานกรรมการสถานศึกษา
ให้ความอนุเคราะห์รถตัดหญ้า รถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เอื้อและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสอบถามได้นะคะ