ค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ร่วมกับโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิต เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ขอขอบพระคุณ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พันเอกผาแดง อัญญเวชสมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ กำนันสมพิศ อัญญเวชสมฤทธิ์ กำนันตำบลหนองสังข์ ผู้นำหมู่บ้านในตำบลหนองสังข์ พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีเปิดและทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์ นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ