ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำโดยนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองสังข์และชุมชนบ้านหันทราย ณ อาคารปวราคารสโมสร โรงเรียนบ้านหนองสังข์

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์ นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

สอบถามได้นะคะ