กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองสังข์ โดยมีนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย รู้จักการแพ้ ชนะ การให้อภัย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ภาพ : นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

ข่าว : นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ : นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ