คณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนบ้านโคคลานและโรงเรียนบ้านทัพเซียม

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน พร้อมด้วย นางสุดจิตต์ ขาวเรื่อง นิติกรชำนาญการพิเศษ นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายวิชิราวุธ กองเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนบ้านโคคลานและโรงเรียนานทัพเชียม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นฟื้นฐานที่ 452/2564 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

สอบถามได้นะคะ