การประชุมจัดทำเอกสารขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนันสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำเอกสารขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนันสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวสุธาสินี ประจงใจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ร่วมให้คำแนะนำ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ