การติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ , นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓  จำนวน ๒ ราย  ได้แก่

        ➡  เด็กชายอนุชัย คำมี

        ➡ เด็กชายกิตติวรินทร์ ทาสี

        โดยลงพื้นที่ติดตาม ณ บ้านพักของนักเรียน สอบถามสภาพปัญหาที่เป็นสาเหตุให้นักเรียนขาดเรียนนาน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนกลับเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

  • งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
สอบถามได้นะคะ