ประชุมชี้แจงคณะทำงานศูนย์สอบ O – NET ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒  ประธานการประชุมและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕  และจากนั้นมอบหมายให้  นายปรีดี  โสโป ,นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,นายเกรียงศักดิ์  เพ็งศรีโคตร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ,ศึกษานิเทศน์ และคณะทำงานศูนย์สอบ O-NET  เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะทำงานศูนย์สอบ  เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

  • งานประชาสัมพันธ์  : นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
สอบถามได้นะคะ