ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๑๑.๐๐ น.

         นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว ๒  พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒  ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม พบปะพูดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

        💎ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และความปลอดภัยในสถานศึกษา

        💎การปรับพื้นฐาน (การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น)

        💎การ ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ

          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) นำโดย : นายพัชรพงษ์  สุขแสวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

        สพป.สระแก้ว เขต ๒ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)  ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

        งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ