ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินกองทุนคนรักเด็ก

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฯ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินกองทุนคนรักเด็กให้แก่เด็กชายอนุสรณ์ ลวดเหลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และเด็กชายสุธิชน ลวดเหลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านทับใหม่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รายละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาทางสังคมและอยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

สอบถามได้นะคะ