โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด  อ่าน  เขียน ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒  ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว  ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย  ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล โดยมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ประกอบด้วย

        – โรงเรียนบ้านโคคลาน  จำนวน  ๖๖ คน

        – โรงเรียนบ้านโคกปราสาท  จำนวน  ๓๑ คน

        – โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง)  จำนวน  ๔๐ คน

        – โรงเรียนบ้านหนองจาน  จำนวน  ๒๐ คน

        – โรงเรียนบ้านคลองวัว  จำนวน  ๑๐ คน

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒  นำโดย

         ▶ นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

         ▶ นางอัญชลี  อันศรีเมือง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประจำกลุ่มสาระและประจำกลุ่มเครือข่าย

        เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว  นำโดย

        ⏩ นายวัลลภ  ประวัติวงค์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว

        ⏩ นางสาวทิพยาภรณ์  ไกลถิ่น  เลขานุการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว  และคณะ

        ภาพ/ข่าว  งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ