ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข่าวสาร

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข่าวสาร ผ่านทางระบบ ZOOM MEETING โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม

สอบถามได้นะคะ