ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง และโรงเรียนบ้านเขาจาน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันนอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบหมายให้นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร นำโดยนายวุฒิพงษ์ พลคุย ปลัดอำเภอวัฒนานคร ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕.เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง และโรงเรียนบ้านเขาจาน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ