การประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา พร้อมด้วยนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน โดยมีนางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา และผู้อำนวยการ/ผู้แทนโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 12 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านหนองแสง 2. โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 3. โรงเรียนบ้านพร้าว 4. โรงเรียนบ้านโป่งคอม 5. โรงเรียนบ้านหนองหอย 6. โรงเรียนบ้านบุกะสัง 7. โรงเรียนบ้านหนองหมู 8. โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 9. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 10. โรงเรียนบ้านหนองแวง 11. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา และ 12. โรงเรียนบ้านโนน เข้าร่วมประชุมด้งกล่าว ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ภาพ/ข่าว : นายวิศรุธ ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สอบถามได้นะคะ