ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแวง

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๑๑.๐๐ น.

         นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒          ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง               อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม พบปะพูดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

        💎ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และความปลอดภัยในสถานศึกษา

        💎การปรับพื้นฐาน (การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น)

        💎การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ

          โรงเรียนบ้านหนองแวง  นำโดย : นายวทัญญู  สังข์อ่อน  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

        สพป.สระแก้ว เขต ๒ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวง  ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ