ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียนบ้านหันทราย

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๑๒.๓๐ น.

         นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒  ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหันทราย    อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม พบปะพูดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

        🔻ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และความปลอดภัยในสถานศึกษา

        🔻การปรับพื้นฐาน (การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น)

        🔻การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ

          โรงเรียนบ้านหันทราย  นำโดย :  นายศิริวัฒน์  วรนาม  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

        สพป.สระแก้ว เขต ๒ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหันทราย  ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

  • งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ