ประชุมการให้ทุนอุดหนุนอุปกรณ์การกีฬา ราชกรีฑาสโมสร ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. คณะกรรมการคัดเลือกการให้ทุนอุนหนุนตามโครงการเพื่อการศึกษาของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประกอบด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางพิมพ์ชญา หิมะคุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการให้ทุนอุดหนุนอุปกรณ์การกีฬา ราชกรีฑาสโมสร ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ