ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย โรงเรียนบ้านหนองสังข์โรงเรียนบ้านหันทราย และโรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันนพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออรัญประเทศ นำโดยนายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กูล ปลัดอาวุโสอำเภออรัญประเทศ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน ณ โรงเียนบ้านเหล่าอ้อย โรงเรียนบ้านหนองสังข์โรงเรียนบ้านหันทราย และโรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ