กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง,สามัญ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เปิดกอง และให้โอวาทลูกเสือ-เนตรนารีก่อนเดินทางไกล โดย นายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ พิธีรับน้อง และเดินทางไกลไปยังสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ตาม พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ