รอง ผอ.สพป.เยี่ยมสนามสอบO-NET ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ๒ ,นางฐิติวรดา ผักไหม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นทีตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ มีหน้าที่บริหารจัดการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา  ณ สนามสอบโรงเรียน อพป.คลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมสนามสอบ จำนวน ๑๘ โรงเรียน

ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ

– นายนิพนธ์ พรมพิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นางสาวศศิธร อรัญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมทั้งการนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

สอบถามได้นะคะ