พิธีส่งมอบอาคารโรงอาหาร “อายิโนะโมะโต๊ะ” ของโรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ”อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพิ่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสมบัติ ดวงภักดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ กลุ่มเครือข่ายพระยา กลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ต้อนรับ

1. คณะกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (ประธานส่งมอบ) นายธีระชัย ขันธิกุล กรรมการ รองเลขาธิการและผู้ช่วยรองเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทีมงานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ น.ส.อมรรัตน์ กองเขน รองผู้จัดการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ น.ส.มาลีวรรณ เบิกบาน ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นางช่อทิพ จิรชัยรัตนสิน หัวหน้าโครงการกลุ่มงานปฏิบัติการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ น.ส.วรรณนิสา ลือหาร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นายนครินทร์ อ่อนศรี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นายสุรพงษ์ สิงห์ธวัช เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ น.ส.อังคณา พวงสันเทียะ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

2. กระทรวงศึกษาธิการ โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ประธานรับมอบ) ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธี ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.สุชาดา สภาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.

3. จังหวัดสระแก้ว โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ศึกษาธิการภาค 9 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ในการร่วมพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหาร “อายิโนะโมะโต๊ะ” โรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ”อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

สอบถามได้นะคะ