ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ