ต้อนรับ ท่านใหญ่ เสริมเจริญกิจ อาสาสมัครส่วนกลาง นายบัญชา ประเสริฐสุข อาสาสมัครประจำจังหวัดสระแก้ว ติดตาม ให้คำแนะนำโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกไพล โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา และโรงเรียนเครือข่ายบ้านรัตนะ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ ท่านใหญ่ เสริมเจริญกิจ อาสาสมัครส่วนกลาง นายบัญชา ประเสริฐสุข อาสาสมัครประจำจังหวัดสระแก้ว ติดตาม ให้คำแนะนำโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกไพล โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา และโรงเรียนเครือข่ายบ้านรัตนะ

สอบถามได้นะคะ