นายวิชัย นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรณะภาษาต่างประเทศ

วันที่ 2-5 มีนาคม 2566 นายวิชัย นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรณะภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs) ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

🚩ผลจากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป้าหมายโลกสู่การพัฒนาที่ยังยืน สามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ได้เครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs) มากถึง 50 คน ทั่วประเทศ

สอบถามได้นะคะ