นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างของ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 รองประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายณรงค์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนอนุบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามรูปแบบรายการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สอบถามได้นะคะ