การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ ZOOM การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อแจ้งกรอบระยะเวลาการดำเนินงานการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในแต่ละไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม video conference ชั้น 3 …

สอบถามได้นะคะ