การตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ได้ต้อนรับ ดร.สราวดี เพ็งศรีโคตร และ นางสิริยาพร กันดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สก.2 ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนบ้านคลองมะนาว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

สอบถามได้นะคะ