กิจกรรมจิตอาสาบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2

นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ในกิจกรรมจิตอาสาบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้กับศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนโอปราสาท อำเภอมงคลบุรี จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา…

โดยมี นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางจตุพร จันทร์กระเทาะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วในครั้งนี้..

สอบถามได้นะคะ