การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันพุธที่ 15 มีนาคม  พ.ศ.2566  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  โดยมีนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพภ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ