กิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2566

โรงเรียนบ้านคลองมะนาวได้จัดกิจกรรมอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 3/2564 จรรยาบรรณและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพ อันส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

สอบถามได้นะคะ