ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ได้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 16-18 มีนาคม 2566

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ได้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ได้เข้าร่วมการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ในตำบลท่าเกวียน ปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านเขาจาน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จสระแก้ว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ทางโรงเรียนบ้านคลองมะนาวขอขอบพระคุณ ทางหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ คณะผู้บริหารและคณะวิทยากรลูกเสือทุกท่าน ให้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรม เพื่อให้กิจการลูกเสือประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ประสงค์มนครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ