การลงพื้นที่ติดตามปัญหาระบบน้ำประปาของโรงเรียนบ้านเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามปัญหาระบบน้ำประปาของโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายบัญชา ประเสริฐสุข อาสาสมัครประจำจังหวัดสระแก้ว นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตาม…

…ในการนี้ นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา คณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ และพร้อมรับฟังแนวทางในแก้ไขปัญหา…

สอบถามได้นะคะ