โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรรม ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20-21มีนาคม 2566

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรรม ปีการศึกษา 2565 โดยมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษาเข้าแก้วเสด็จ จำนวน 6 รูปมาเป็นวิทยากร โดยนักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมะ และการปฏิบัติตนตามหลักชาวพุทธ ฝึกระเบียบวินัย ตามหลักความดีสากล 5 ประการ

สอบถามได้นะคะ