ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ” ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา และโรงเรียนบ้านท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ” เพื่อประเมินผลงานด้านเอกสารเชิงประจักษ์ และรักษามาตรฐานให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา และโรงเรียนบ้านท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ