เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และ มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และ มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงินรายละ ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ เด็กหญิงนันท์นภัส กองทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เด็กชาย อภิชัจ ไชยเพชร และเด็กหญิงจันจิรา ปัตซา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบเหตุวาตภัย ส่งผลให้บ้านเรือน ของนักเรียนได้รับความเสียหาย

สอบถามได้นะคะ