ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศิกดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานการประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้ประสบปัญหา ทางสังคม โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ จำนวน ๓ ราย โดยมีนางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวปาณริศา ขุนพิทักษ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าประชุมทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ