เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ ณ วัดเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ