ดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖”

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖” เพื่อประเมินผลงานด้านเอกสารเชิงประจักษ์ และรักษามาตรฐานให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแสง์) อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ