ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสถานที่จัดการศึกษา บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สำหรับประกอบการพิจารณายื่นขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เด็กชายภาคิณ เย็นฉ่ำ

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสถานที่จัดการศึกษา บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สำหรับประกอบการพิจารณายื่นขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เด็กชายภาคิณ เย็นฉ่ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๖ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ