เข้าร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม สิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม สิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ