เจ้าหน้าที่กรรมการของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้มาลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จัด”โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”

เจ้าหน้าที่กรรมการของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้มาลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จัด”โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ซึ่งถือเป็นโครงการซีพีเอฟดำเนินภายใต้ 3 เสาหลัก คืออาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินป่าน้ำคงอยู่ ซึ่งสอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:SGDs) ข้อ 2 การขจัดความหิวโหย และมีความสอดคล้องกับโครงการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว ปีการศึกษา 2566 “โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนชุมชนเข้ามาร่วมประชุมในการพิจารณารับสนุนงบประมาณในครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ