เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอ/ผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอ/ผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเชาว์เนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ