เข้าร่วมการอบรมขยายผลผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมการอบรมขยายผลผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขจังหวัดสระแก้ว โดยมีดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ