ประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวเด็กชายปัณณรุจน์ ศิระศิลาศักดิ์ และครอบครัวเด็กหญิงฤทธิมนต์ สุขศรี

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวเด็กชายปัณณรุจน์ ศิระศิลาศักดิ์ และครอบครัวเด็กหญิงฤทธิมนต์ สุขศรี โดยมีนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธาน การประชุมฯ ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ