การประชุมพิจารณาการเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2/2566)

…วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมพิจารณาการเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2/2566) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้…

“เรื่องรายงานแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน : รูปแบบการเรียนรวม ปีการศึกษา 2565”
“ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”
“แผนการขับเคลื่อนด้วยฐานการเรียนรวม ปีการศึกษา 2566” ฯลฯ

…พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายณรงค์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางนภษร สิงห์หัดชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นายศิริวัฒน์ วรนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันทราย นายทวี เขตขัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพร็กบุกะสัง นายประสงค์ นนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร นายอภิสิทธิ์ งามสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข นางสาวปิ่นฤทัย สายทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ฯ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว…

สอบถามได้นะคะ