ดำเนินการประเมินผลงานด้านเอกสารโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับทอง และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดำเนินการประเมินผลงานด้านเอกสารโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับทอง และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ ๑ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ