ดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ”

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นางสาวปณิธาน ศรีศิริ และนางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ”เพื่อประเมินผลงานด้านเอกสารเชิงประจักษ์ ระดับเพชร” ณ โรงเรียนบ้านกะสัง กศน.อำเภอตาพระยา โรงเรียน บ้านหนองใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ